Köpvillkor

Inledning

Här är Inselos standardförsäljningsvillkor för konsumentköp via vår webbutik och köp av våra tjänster genom våra uppdragsgivare. Utöver de standardvillkoren hittar du mer detaljerad information och förutsättningar i "Tjänstebeskrivningen" för specifika uppdragstyper och uppdragsgivare. "Tjänstebeskrivningen" har företräde vid konflikt framför standardförsäljningsvillkoren i detta dokument. Du hittar "Tjänstebeskrivningen" för ditt uppdrag via länken i orderbekräftelsen som skickas via SMS och/eller e-post under viktig information.

Garanti

Vi är vana att hjälpa kunder i deras hem och har de senaste åren genomfört flera hundratusentals hembesök med en hög kundnöjdhet på 9,3 av 10, baserat på de senaste 150 000 svaren. Din avtalspart är alltid Inselo. Om resultatet inte blev enligt avtalet, kommer vi tillbaka och åtgärdar det. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att kunden ska vara nöjd. Om det mot förmodan skulle uppstå skador under eller på grund av det arbete vi utför, är kunden täckt av Inselos försäkringar. Alla installationer genom Inselo utförs genom vårt nätverk av professionella, certifierade och kontrollerade partnerföretag. Vi ser till att teknikern alltid har rätt certifiering för att utföra uppdraget och att utförandet sker med hög kvalitet och enligt gällande lagar och regler. Vi hanterar kundens personuppgifter med stor respekt. Se vår integritetspolicy.

Beställning av tjänsten

Beställningen är bindande för båda parter när Kunden har mottagit orderbekräftelse med en installationsdag och tid från Inselo via SMS och/eller e-post. Kunden är ålagd att följa avtalet gällande extra kostnader och produkter efter att digitalt eller skriftligt ha signerat bekräftelsen efter utfört arbete. För överträdelseavgifter krävs ingen skriftlig signatur för fakturering. Inselo kan skjuta upp eller ställa in installationen om teknikern inte kan komma vid avtalad tid på grund av sjukdom eller andra händelser. Vi kommer att göra vårt bästa för att informera kunden om detta innan det inträffar, men vi är inte skyldiga att göra det. Om angiven information i beställningen inte återspeglar verkligheten och/eller förutsättningarna i specifik tjänstebeskrivning, kommer kunden att få ett nytt erbjudande om lösning alternativt att beställningen annulleras. Vid avbokning kan det uppstå kostnader för avbruten installation. Det är kundens ansvar att bekanta sig med "Tjänstebeskrivningen" och att dess förutsättningar är uppfyllda innan besöket.

Produkten som ska installeras ska finnas på plats

Kunden har ansvaret för att utrustningen/produkten som ska installeras hämtas och är på plats när teknikern kommer. Meddela oss senast klockan 12.00, två arbetsdagar före den avtalade tiden, om utrustningen/produkten inte kommer att vara på plats, så att vi kan ändra tiden och undvika eventuella avgifter för sen avbokning.

Installationsadress

Det är Kundens ansvar att rätt installationsadress anges. Därför ombeds Kunden att kontrollera detta i orderbekräftelsen via SMS och/eller e-post. Vid eventuella felaktigheter måste detta meddelas till Inselo senast klockan 12.00, två arbetsdagar före den avtalade tiden.

Myndig person

Det måste finnas en myndig person närvarande under hela installationen/servicebesöket hos privatpersoner. Endast personer med teckningsrätt kan beställa på företags vägnar och måste vara närvarande under besöket.

Priser

Priserna anges inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag. Faktureringen baseras på de gällande priserna vid beställningstidpunkten. Vänligen läs tjänstebeskrivningen/egen prislista för att veta vad som ingår. Priset som anges på webbplatsen eller av uppdragsgivaren är det slutliga priset som du som kund ska betala i alla fall där uppdraget utförs enligt tjänstebeskrivningen. Ändringar och tillägg som medför extra kostnader godkänns av Kunden innan arbetet påbörjas. Efter slutförd installation godkänner Kunden de extra kostnaderna genom digital signatur. I det tillfälle då Kunden ej är hemma på avtalad tid eller då tiden för besöket avbokats för sent, faktureras eventuella avgifter enligt villkoren i detta avtal eller i specifik Tjänstebeskrivning för tjänsten. Om det har förekommit väsentliga skriv- eller tryckfel från Säljarens sida i annonser eller webbutiken, som överstiger 15% av det normala försäljningspriset, kan Säljaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Detta gäller även om kunden har mottagit en orderbekräftelse eller liknande.

Betalning

Kunden förpliktigar sig till att betala för tjänsten/produkten så snart tjänsten/produkten är levererad. Kunden kommer att få ett SMS med möjlighet att betala via Walley's betallösning (bank- eller kreditkort, delbetalning eller Swish). Om SMS:et inte aktiveras inom 5 arbetsdagar efter mottagandet kommer en faktura att skickas till kundens e-post med en avgift på 200 kronor, med förfallodatum 14 dagar efter att fakturan skickades. Vid utebliven betalning kommer kravet, efter påminnelse, att skickas till inkasso till den som är registrerad som Kund. Inselo förbehåller sig rätten att utföra kreditkontroller och samla in personnummer från kunden när det behövs. Inselo kan i förekommande fall säga upp avtalet vid dålig kreditvärdighet eller vid försenad betalning. Vissa av våra uppdragsgivare fakturerar Kunden i förväg för våra Tjänster. Om Kunden eller Inselo avbryter köpet efter förskottsbetalning kommer uppdragsgivaren att kreditera Kunden för det utestående beloppet. Vid beställning i vår webbutik tar vi betalt i "kassan" för installationspaketet och eventuella produkter. Om Kunden avbryter uppdraget kommer Inselo att kreditera det utestående beloppet.

ROT avdrag

När du köper en installationstjänst från oss har du möjlighet att utnyttja ROT-avdraget. För att du ska kunna nyttja ditt ROT-avdrag behöver vi följande information från dig: ✔ Ditt personnummer ✔Fastighetsbeteckningen för den fastighet där arbetet ska utföras. OBS: Det personnummer som rotavdraget ska göras för, måste även stå som ägare på fastigheten. Kom ihåg är ditt ansvar att säkerställa att du är berättigad till ROT-avdrag. Om Skatteverket inte godkänner hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Inselo har dragit av, har Inselo rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte har godkänt. Vi kommer även at fakturera en adminstrationsavgift på 495kr för att täcka tillkommande administrativt arbete. Om din ansökan om ROT-avdrag avslås: Om de uppgifter du har angett inte är korrekta kommer vi att skicka ett e-postmeddelande och be dig komplettera med de korrekta uppgifterna. Om du inte svarar på detta meddelande inom 14 dagar kommer Skatteverket automatiskt att avslå din ansökan om ROT-avdrag. Om du inte svarar på vårt meddelande, där vi begär kompletterande uppgifter, har Inselo rätt att fakturera dig det återstående beloppet. Skatteverket ställer vissa krav för att ROT-avdraget ska vara giltigt: ✔ Du måste ha svenskt personnummer och vara obegränsat skattskyldig i Sverige. ✔ Du måste vara över 18 år. ✔ Du måste vara registrerad som ägare av den fastighet där projektet utförs senast vid betalningsdatum. ✔ Din fastighet måste vara minst 5 år gammal. ✔Du måste själv ha betalat för tjänsten. ✔ Du måste ha betalat tillräckligt mycket skatt. ✔ Tyvärr gäller inte ROT-avdrag för hyresrätter, eftersom fastighetsägaren i sådana fall inte är densamma som hyresgästen. För bostadsrätter kan ROT-avdrag endast utnyttjas för arbete som utförs inomhus, eftersom utsidan av fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen.

Ändring/avbeställning från Kund

Vi förstår att det ibland kan vara nödvändigt att ändra den avtalade tiden eller att avboka helt. Vid ändring eller avbokning av tid kan detta göras via länken till "Mitt Uppdrag"som skickades i orderbekräftelsen. Alternativt kan du även begära ändringar eller avbokning av uppdraget via supportknappen på vår webbplats eller skicka oss ett e-postmeddelande till support@inselo.no. Om du inte har ändrat tiden eller avbokat inom tidsfristen klockan 12.00, två arbetsdagar före den avtalade tiden för besöket, kommer det normalt att faktureras en överträdelseavgift. Storleken på avgiften och tidsfristen kan variera beroende på tjänst och uppdragsgivare. Kom ihåg att vid ändring av tiden kommer du att hamna sist i kön. När en uppgift inte längre ska utföras vid den ursprungligen planerade tiden måste Inselo ha tid att fylla Installatörernas arbetsdagar med andra arbetsuppgifter.

Ångerrätt

Inselo utgör ett undantag från ångerrätten för tjänster där utförandet inte enkelt kan återställas eller värdet återbetalas. Kunden har rätt att kostnadsfritt avboka uppdraget fram till klockan 12.00, två arbetsdagar före installationen. Storleken på avgiften och tidsfristen kan variera beroende på tjänst och uppdragsgivare. Vid avbokning efter detta, eller om Inselo måste avbryta på grund av att förutsättningar vid köpet inte uppfylldes av Kunden, kommer Inselo att fakturera Kunden en avgift för att täcka de kostnader som uppstått.

Reklamation

Vid installation av en produkt är det säljare av produkten som äger garantiansvar gentemot kunden. Inselo förhåller sig till Konsumentköplagen alternativt Konsumenttjänstlagen. Vid brister på levererad tjänst och/eller produkt ska Kunden meddela Inselo inom skälig tid efter att felet uppdagats. Reklamationen bör göras skriftligen via supportknappen längst ned till höger på vår webbplats eller via e-post till support@inselo.se. Märk ämnesfältet med "reklamation". Om tjänsterna har en brist som inte beror på Kunden eller omständigheter på Kundens sida, kan du hålla inne köpesumman, kräva rättning, prisavdrag eller häva avtalet och/eller kräva skadestånd från säljaren enligt bestämmelserna i Konsumenttjänstlagen. Du kan kräva att säljaren åtgärdar felet i tjänsterna. Säljaren kan motsätta sig ditt krav om åtgärd medför oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Säljaren kan även kräva att få åtgärda felet även om Kunden inte kräver det, när åtgärden kan ske utan väsentlig olägenhet för Kunden och Kunden inte har särskild anledning att motsätta sig åtgärden. Kunden kan kräva prisavdrag om felet inte åtgärdas. Detta gäller inte om du avstår från åtgärd som du är skyldig att acceptera. Prisavdraget sätts till det belopp som det skulle kosta Kunden att själv åtgärda felet, om inte kostnaderna är oskäliga i förhållande till felets betydelse. I så fall sätts prisavdraget i relation till felets omfattning. Kunden kan häva avtalet istället för prisavdrag om tjänsterna blir väsentligt försämrad på grund av felet.

Konfliktlösning och Tvist

Om det uppstår oenighet mellan parterna, bör parterna först försöka lösa tvisten genom saklig diskussion och förlikning. Vid tvist med Inselo har du möjlighet att få saken prövad utanför domstol av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Du kan också vända dig till EU-kommissionens onlineplattform, European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR) för alternativ tvistlösning.

Inselo är din partner som brinner för de optimala kundresorna. Vi levererar lösningar inom logistik, installation och kundservice, både för stora och små företag i hela Skandinavien.

Kontakt

support@inselo.se

Adress

Inselo Installation AB
@Inselo 2024